Sumnerio Welleso deklaracija ir Lietuva

Nuo XX a. pradžios, kai Lietuva po daugiau nei šimtmečio pertraukos 1918 m. vasario 16 d. vėl atkūrė savo nacionalinį valstybingumą, o JAV 1922 m. liepos 28 d. ją pripažino de facto ir de jure, Lietuvos ir JAV santykiai buvo ir išlieka draugiški, pozityvūs ir dinamiški. Tokį tarpvalstybinių santykių pobūdį po Didžiojo karo (1914–1918) daugiausia lėmė kelios aplinkybės: ypač išryškėjusi JAV ekonominė galia, nuolat augantis geopolitinis svoris pasaulyje ir stabilizuojantis poveikis Europai; tarpukario Lietuvos suinteresuotumas taika Europoje bei savo geopolitiniu saugumu ir stabilumu; išskirtinai gausi, aktyvi, patriotiška, politiškai raštinga ir pakankamai turtinga Amerikos lietuvių bendruomenė.

Labiausiai Lietuvos Respublikos ir JAV santykių moralinė, politinė vertė ir jėga išryškėjo po 1939 m. rugpjūčio 23 d. Maskvoje sudaryto Ribentropo–Molotovo pakto, kurio slaptieji protokolai ne tik paneigė Lenkijos ir Baltijos valstybių suverenitetą, padalijo jas į nacių ir sovietų „įtakos sferas“, bet ir vienareikšmiškai padrąsino Hitlerį pradėti karą prieš Lenkiją. Jau 1939 m. rugsėjį, vykdydamos Ribentropo–Molotovo suokalbį, nacistinė Vokietija ir stalininė SSRS pasidalijo Lenkiją, o 1940 m. birželio 15 d., naciams įžygiavus į Paryžių, Lietuvą užgrobė Raudonoji armija. Per keletą savaičių šalis buvo okupuota ir aneksuota Sovietų Sąjungos. Lietuva ne tik prarado faktinį valstybingumą, bet ir ilgus dešimtmečius turėjo gyventi SSRS vykdytos represinės, teroro politikos, sovietinio komunistinio eksperimento ir priespaudos sąlygomis. Toks pat likimas tuo metu ištiko ir Lietuvos šiaurines kaimynes – Latviją ir Estiją.

Tokiomis aplinkybėmis JAV valstybės sekretoriaus pareigas einančio Sumnerio Welleso 1940 m. liepos 23 d. deklaracija, kad JAV Vyriausybė nepripažįsta „trijų mažų Baltijos Respublikų – Estijos, Latvijos ir Lietuvos“ prievartinio inkorporavimo į Sovietų Sąjungą, Lietuvai ir jos kaimynėms suteikė politinę viltį ir tam tikrą garantiją, kad pavergtų šalių nepriklausomybė anksčiau ar vėliau bus atkurta. Tai ypač tapo svarbu 1944–1953 m. Lietuvoje vykstant ginkluotam antisovietiniam pasipriešinimui, o Europoje ir pasaulyje vis labiau įsiliepsnojant Šaltajam karui – laisvojo Vakarų pasaulio principinei kovai su SSRS ir jos komunistine ideologija.

Liepos 23-iosios deklaracijos pirminį variantą buvo pavesta parengti JAV Valstybės departamento Rytų Europos reikalų skyriaus pareigūnui, skyriaus vedėjo padėjėjui Loy Wesley Hendersonui. Greičiausiai dėl to, kad jis ilgus metus 1924–1938 m. diplomatinį darbą dirbo Rygoje, Kaune, Taline, Maskvoje ir buvo puikiai susipažinęs su regiono geopolitine specifika. Prezidentui Franklinui Delano Rooseveltui pirminė deklaracija pasirodė truputį per silpna, todėl S. Wellesui buvo pavesta ją „sustiprinti“. Taigi prie Baltijos valstybių likimui ypatingą reikšmę turėjusios deklaracijos redagavimo politiškai prisidėjo pats prezidentas F. D. Rooseveltas. O valstybės sekretoriaus pareigas einantis S. Wellesas dokumentą galutinai suredagavo ir paskelbė spaudos atstovams.

JAV principinė pozicija 1940–1990 m. nepripažinti prievartinės ir neteisėtos Baltijos valstybių inkorporacijos į Sovietų Sąjungą, kuri daugybę kartų oficialiai buvo pakartota ir patvirtinta Baltųjų rūmų, Valstybės departamento ir Kongreso aukščiausių pareigūnų, lietuvių kovai dėl nepriklausomybės atkūrimo ir Lietuvos bylai tarptautinėje arenoje buvo naudinga daugeliu praktinių-politinių, juridinių ir moralinių aspektų.

Dėl tokio JAV Vyriausybės nusistatymo tą visą sovietinės okupacijos ir aneksijos Lietuvoje pusamžį Vašingtone nenutrūkstamai dirbo Lietuvos pasiuntinybė, veikė konsulatai Niujorke ir Čikagoje, kurie ne tik vaizdžiai demonstravo juridinį Lietuvos valstybės tęstinumą, bet ir vykdė faktines funkcijas – Lietuvos piliečiams išdavinėjo pasus ir vizas vykstant į užsienį. Lietuvių diplomatai nuolat figūravo Vašingtono diplomatinio korpuso sąraše, palaikė glaudžius tarnybinius ir privačius draugiškus ryšius su atsakingais Valstybės departamento pareigūnais bei Vašingtone įsikūrusiomis trečiųjų valstybių pasiuntinybėmis. Naudojosi praktiškai visomis diplomatinėmis ir konsulinėmis teisėmis bei privilegijomis. JAV valstybės sekretoriai ar kiti atsakingi JAV Valstybės departamento pareigūnai nuolat oficialiai sveikino Lietuvą nacionalinės Nepriklausomybės dienos – Vasario 16-osios – proga.

Tarpukario metais Lietuvos Vyriausybės JAV Rezervų banke deponuotas Lietuvos aukso rezervas ne tik buvo apsaugotas nuo SSRS bandymų jį pasisavinti, bet dėl palankios JAV politikos ir sprendimų po Antrojo pasaulinio karo ilgiems metams tapo vienu pagrindinių ir svarbiausių finansinių šaltinių egzilyje egzistuoti Lietuvos diplomatinei tarnybai (toliau – LDT). Būtent iš šių lėšų beveik iki pat XX amžiuje kilusios antros lietuvių atgimimo bangos ir Sąjūdžio susikūrimo (1988–1990) buvo finansuojamas LDT šefo institutas ir LDT padaliniai Vašingtone, Niujorke, Čikagoje bei po sovietinės okupacijos likusios veikti Lietuvos pasiuntinybės ar jų fragmentai kai kuriose kitose Europos ir Pietų Amerikos valstybių sostinėse.

Pasibaigus Antrajam pasauliniam karui į JAV pasitraukė per 55 tūkst. politinių emigrantų iš Lietuvos. Daugiausia politikai, intelektualai, mokslininkai, kultūros, meno žmonės, studentai ir vyresniųjų klasių moksleiviai. Vienas pirmųjų politinį prieglobstį JAV rado Lietuvos prezidentas Antanas Smetona, kuris per Vokietiją, Šveicariją ir Portugaliją laivu „Serpa Pinta“ į Niujorką su šeima atvyko dar 1941 m. kovo pradžioje ir iškart pradėjo politinę kelionę po JAV lankydamas gausias ir aktyvias dešiniosios pakraipos lietuviškas kolonijas. Iš esmės visuose oficialiuose ar privačiuose susitikimuose bei spaudoje A. Smetona buvo tituluojamas „His Excellency the President of the Republic of Lithuania“, „Exiled President of Lithuanian Republic“ arba tiesiog „President in exile“. JAV valstybės sekretoriui Cordellui Hullui sergant, balandžio 1 d. A. Smetoną Valstybės departamente priėmė jo pareigas einantis S. Wellesas. Balandžio 2 d., kaip buvo įprasta į Vašingtoną atvykus užsienio valstybių lyderiams, prezidentas A. Smetona su žmona Sofija Arlingtono kapinėse Vašingtone padėdamas vainiką iškilmingai pagerbė JAV Nežinomo kareivio kapą. Balandžio 18 d. privačią audienciją A. Smetonai suteikė ir sėkmės jam bei Lietuvai palinkėjo JAV prezidentas F. D. Rooseveltas.

Karo metais ir po karo dėl Lietuvai išskirtinai palankios JAV politikos Amerikoje įsikūrė ar į ją iš Europos persikėlė daug įvairių lietuviškų politinių, visuomeninių ir kultūrinių organizacijų, kurių pagrindinis tikslas buvo išvaduoti Lietuvą nuo sovietinės okupacijos ir atkurti šalies politinę nepriklausomybę: Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas (toliau – VLIK), Amerikos lietuvių taryba (ALT), Amerikos lietuvių tautinė sąjunga (ALTS), Lietuvių bendruomenė (LB) ir kt. Su JAV Vyriausybės žinia ir palaikymu lietuviškos politinės-patriotinės organizacijos JAV aktyviai veikė iki pat 1990 m. kovo 11 d., kai vėl buvo atkurta Lietuvos nepriklausomybė ir valstybingumas.

Lietuviškų organizacijų vadovai ir lyderiai daug kartų aukščiausiu lygiu buvo priimti ir išklausyti Kongrese, Baltuosiuose rūmuose ir JAV Valstybės departamente. Lietuvių ar jungtines lietuvių, latvių ir estų politines delegacijas Baltuosiuose rūmuose įvairiomis progomis ne kartą priėmė ir JAV prezidentai: Harry S. Trumanas, Dwightas Eisenhoweris, Johnas F. Kennedy, Richardas Nixonas, Geraldas Fordas, Ronaldas Reaganas.

Neabejotina, kad nepertraukiama JAV politinė valia 1940–1990 m. nepripažinti Lietuvos ir kitų Baltijos šalių prievartinio inkorporavimo į SSRS stimuliavo ir trečiųjų šalių ryžtą vienaip ar kitaip remti tų tautų kovą už politinę nepriklausomybę. Todėl lietuvių politinė kovos dėl išsivadavimo iš Sovietų Sąjungos priespaudos geografija pastebimai išsiplėtė, o LDT ar jos elementai po sovietinės okupacijos ilgus metus skirtinga apimtimi veikė ir kitose pasaulio sostinėse, kurios nepripažino Baltijos valstybių prievartinės inkorporacijos į SSRS.

JAV Vyriausybės remiama lietuvių politinė-diplomatinė kova dėl valstybės juridinio tęstinumo tarptautinėje arenoje ir nepriklausomo valstybingumo atkūrimo Šaltojo karo metais klostėsi sudėtingai ir permainingai. Ne kartą ir ne du, padedant JAV, teko atremti įvairias propagandines ar juridines SSRS atakas, rūpintis, kad trečiosios šalys nepasiduotų Maskvos politiniam, juridiniam ar ideologiniam spaudimui tarptautiniu mastu legalizuoti Lietuvos okupaciją ir aneksiją. Principinga ir ryžtinga JAV politika Baltijos valstybių atžvilgiu 1940–1990 m. bei lietuvių, latvių, estų politinis-diplomatinis aktyvumas lėmė, kad didžioji dalis tarptautinės bendruomenės niekada nepripažino SSRS įvykdyto Baltijos šalių užgrobimo legitimumo ar bent jau jį ginčijo.

Sovietų Sąjungos okupuotos Lietuvos politinį ryžtą ir tautos dvasią nepasiduoti, kovoti ilgais Šaltojo karo metais reikšmingai palaikė JAV Vyriausybės remiamos radijo stotys „Amerikos balsas“ ir „Laisvoji Europa“, kurios transliavo specialias lietuviškas informacines ir kultūrines laidas, skleidė tikrą informaciją apie sovietinės valdžios politiką Lietuvoje, lietuvių tautinį, religinį ar dvasinį persekiojimą, morališkai ir politiškai rėmė disidentinį judėjimą sovietinėje Lietuvoje iki pat nepriklausomybės atkūrimo.

1990 m. kovo 11-osios Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos aktas „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“ ir po pusantrų metų pagaliau įvykęs tarptautinis atkurtos nepriklausomybės pripažinimas atvertė naują Lietuvos ir JAV santykių puslapį. Amerikos piliečiai (ne tik lietuvių kilmės), įvairios politinės, socialinės, kultūrinės bei profesinės organizacijos sveikino Lietuvą atkūrus nepriklausomybę 1990-ųjų pavasarį, rėmė Lietuvą ginče su SSRS valdžia dėl tarpusavio santykių normalizavimo, smerkė SSRS prezidento Michailo Gorbačiovo Lietuvai paskelbtą ekonominę blokadą. Itin svarbi JAV Vyriausybės bei piliečių politinė-moralinė parama Lietuvai buvo lemtingomis 1991 m. sausio 13-osios dienomis Vilniuje, kai nepriklausomybę ir valstybingumą atkūrusią tautą SSRS valdžia bandė nuslopinti atvira karine agresija.

1989–1991 m. Vašingtonas tapo viena svarbiausių pasaulio sostinių, į kurią jau griūvant geležinei uždangai ir atsikuriant Lietuvos valstybei vykdavo Lietuvos Sąjūdžio lyderiai, lietuvių disidentai, pirmieji atkurtos valstybės vadovai bei daugelis kitų įvairaus rango Lietuvos valstybės pareigūnų bei eilinių piliečių. 1989 ųjų vasarą tarp Lietuvos ir Jungtinių Amerikos Valstijų simbolinį kelią per Atlantą nutiesė trijų lietuviškų jachtų žygis iš Klaipėdos į Niujorką.

1991 m. rugsėjo pradžioje JAV Vyriausybės suteiktas juridinis pripažinimas Lietuvai ir netrukus po jo įvykęs galutinis Sovietų Sąjungos subyrėjimas ne tik likvidavo neteisėtą juridinį Antrojo pasaulinio karo palikimą, galutinai pabaigė Šaltąjį karą, pakeitė geopolitinę pusiausvyrą Europoje ir pasaulyje, bet ir liudijo istorinį teisės bei demokratijos triumfą prieš smurtą, diktatūrą bei komunistinę ideologiją.

Strateginė partnerystė su JAV tapo Lietuvos užsienio politikos prioritetu ir saugumo garantu. JAV politinė parama tapo esmine galimybe Lietuvai, Latvijai ir Estijai 2004 m. tapti NATO narėmis.

Šiuo metu su JAV stiprinamas transatlantinis bendradarbiavimas, plėtojami politiniai, gynybiniai, ekonominiai, kultūriniai ir socialiniai ryšiai.

Paroda, skirta SUMNERIO WELLESO DEKLARACIJAI, pirmiausia atskleidžia JAV politinę ir diplomatinę paramą, kurią Lietuva (ir jos šiauriniai kaimynai) praktiškai jautė visus sovietinės okupacijos metus. Todėl joje gausu istorinių dokumentų, liudijančių JAV politinį dėmesį SSRS okupuotai Lietuvai, Lietuvos pasiuntinybės Vašingtone bei konsulatų Niujorke ir Čikagoje veiklą ir diplomatinę kovą dėl nepriklausomybės atkūrimo; Lietuvos diplomatų bei įvairių JAV veikusių lietuviškų patriotinių organizacijų lyderių reguliarius tarnybinius susitikimus ir kontaktus su Valstybės departamento pareigūnais, kongresmenais, priėmimus Baltuosiuose rūmuose, protestus prieš SSRS imperinę politiką. Parodoje atskleidžiama LDT bei jos šefų Stasio Lozoraičio, dr. Jurgio Šaulio ir Stasio Antano Bačkio politinė ir diplomatinė veikla bei pastangos koordinuoti kovą dėl Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo JAV ir Europoje.

Dokumentai liudija, kad liepos 23-iosios deklaracija LDT ir lietuviškoms patriotinėms organizacijoms, kovojusioms dėl Lietuvos nepriklausomybės JAV ir Europoje, daugeliu atvejų buvo tapusi savotišku jų veiklos politiniu garantu ar skėčiu. Dėl liepos 23-iosios Sumnerio Welleso deklaracijos lietuviška politinė kova dėl valstybingumo atkūrimo sovietmečiu nenutrūko nė akimirkai ir įgijo globalų pobūdį.

Daug pasako ir JAV piliečių bei įvairių organizacijų moralinės ar politinės paramos laiškai, telegramos Lietuvai ir lietuviams 1990–1991 m., kai juridinę nepriklausomybę jau atkūrusi Lietuva dar tik veržėsi iš SSRS geopolitikos gniaužtų.

Įspūdingas ir Vilniaus–Vašingtono nueitas politinio, diplomatinio, gynybinio ir kultūrinio bendradarbiavimo kelias XX a. pabaigoje – XXI a. pradžioje.

Sumnerio Welleso deklaracijai skirtą parodą inicijavo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija ir JAV ambasada Vilniuje. Parodą parengė Lietuvos istorijos instituto XX amžiaus istorijos skyrius. Eksponuojami dokumentai iš Lietuvos centrinio valstybės archyvo, Lietuvos valstybės naujojo archyvo, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos archyvo, Lietuvos ypatingojo archyvo, ELTA archyvo, JAV valstybės departamento, Lietuvos jūrų muziejaus, viešų interneto prieigų.

Franklinas Delanas Rooseveltas

Franklinas Delanas Rooseveltas. JAV prezidentas, kurio politine iniciatyva ir valia 1940 m. liepos 23 d. buvo paskelbta JAV Vyriausybės deklaracija dėl Lietuvos, Latvijos, Estijos inkorporavimo į SSRS nepripažinimo ir šių valstybių suvereniteto išsaugojimo.

UPI / BettmannArchive, 1937

Benjaminas Sumneris Wellesas

Benjaminas Sumneris Wellesas. Amerikiečių diplomatas, ambasadorius, 1937–1943 m. JAV valstybės departamento pasekretoris. 1940 m. vasarą, sergant valstybės sekretoriui Cordellui Hullui, ėjo valstybės sekretoriaus pareigas. Vienas pagrindinių liepos 23-iosios deklaracijos autorių ir redaktorius.

JAV valstybės departamentas

Loy Wesley Hendersonas

Loy Wesley Hendersonas. Amerikiečių teisininkas ir diplomatas. Pirmojo pasaulinio karo metais dirbo JAV Raudonajame kryžiuje. 1924–1938 m. dirbo JAV atstovybėse Rygoje, Kaune, Taline, Maskvoje. 1938–1942 m. JAV valstybės departamento pareigūnas Rytų Europos reikalų skyriuje, skyriaus vadovo padėjėjas. 1940 m. liepos 23-iosios deklaracijos metmenų rengėjas. Po Antrojo pasaulinio karo – JAV ambasadorius Indijoje ir Irane.

JAV valstybės departamentas

Sumnerio Welleso paskelbta deklaracija

1940 m. liepos 23 d. Benjamino Sumnerio Welleso paskelbta JAV Vyriausybės deklaracija dėl Baltijos valstybių neteisėto prievartinio inkorporavimo į SSRS nepripažinimo.

JAV valstybės departamentas

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos rūmai

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos rūmai laikinojoje sostinėje Kaune 1936–1940 m.

LCVA

Lietuvos pasiuntinių susitikimas Romoje

Popiečio kava: buvęs pasiuntinys Vokietijoje plk. Kazys Škirpa, nuolatinis atstovas prie Tautų Sąjungos ir pasiuntinybės Berne patarėjas Edvardas Turauskas, pasiuntinys Paryžiuje Petras Klimas, LDT šefas Stasys Lozoraitis, pasiuntinys prie Šventojo Sosto Stasys Girdvainis. Roma, Italija, 1940 m. rugsėjis.

LCVA

Lietuvių diplomatija egzilyje

Lietuvių diplomatija egzilyje: Lietuvos delegatas prie Tautų Sąjungos rašytojas Jurgis Savickis savo viloje Casa Mafalda studijuoja Le Temps. Luganas, Šveicarija, 1940 m. vasara.

LCVA

Lietuvos pasiuntinių susitikimas pasiuntinybėje prie Šventojo Sosto

Lietuvos pasiuntinių susitikimas pasiuntinybėje prie Šventojo Sosto – kovos dėl nepriklausomybės strategijos svarstymai. Iš kairės: pasiuntinys Paryžiuje Petras Klimas, buvęs pasiuntinys Berlyne plk. Kazys Škirpa, Lietuvos diplomatinės tarnybos (toliau – LDT) šefas Stasys Lozoraitis, nuolatinis atstovas prie Tautų Sąjungos ir pasiuntinybės Berne patarėjas Edvardas Turauskas, pasiuntinys prie Šventojo Sosto Stasys Girdvainis.

LCVA

Lietuvos prezidentas Antanas Smetona su žmona Sofija

Lietuvos prezidentas Antanas Smetona su žmona Sofija (centre) 1941 m. pavasarį Čikagoje su JAV dešiniosios politinės pakraipos lietuvių bendruomene.

LCVA

Antanas Smetona politinėje emigracijoje

Lietuvos prezidentas 1919–1920 m. ir 1926–1940 m. (iki 1944 m. Prezidentas tremtyje) Antanas Smetona su kompanija politinėje emigracijoje JAV. Iš kairės: plk. Aloyzas Valušis, Marija Tūbelytė, Tabor Farm šeimininkas Juozas Bačiūnas, prezidentas Antanas Smetona, Sofija Smetonienė, Jadvyga Tūbelienė. Tabor Farm, JAV, apie 1941–1942 m.

LVNA

Lietuvos diplomatai su žmonomis Berne

Lietuvos diplomatai su žmonomis Berne. Iš kairės: LDT šefas ir pasiuntinys Berne dr. Jurgis Šaulys, Elena Taraskevičiūtė-Gerutienė, Lietuvos pasiuntinybės prie Tautų Sąjungos sekretorius Albertas Gerutis, Elena Jankauskaitė-Turauskienė, Lietuvos delegatas prie Tautų Sąjungos ir pasiuntinybės Berne patarėjas Edvardas Turauskas. Bernas, Šveicarija, 1941 m.

LCVA

Pas JAV ambasadorių

Lietuvos pasiuntinio Londone Broniaus Kazio Balučio 1941 m. gegužės 3 d. pro memoria apie susitikimą su JAV ambasadoriumi Didžiojoje Britanijoje Johnu Gilbertu Winantu.

LCVA

Antanas Smetona

Lietuvos prezidentas Antanas Smetona politinėje emigracijoje JAV. Apie 1941–1943 m.

LVNA

Istorijos ir politinių perspektyvų svarstymai

Lietuvos atstovas prie Tautų Sąjungos ir pasiuntinybės Berne patarėjas Edvardas Turauskas svečiuose pas kunigaikščių Radvilų giminės atstovę kunigaikštienę Magdaleną Radvilienę. Istorijos ir politinių perspektyvų svarstymai. Fribūras, Šveicarija, 1942 m.

LCVA

Edvardas Turauskas pasiuntinio Paryžiuje Petro Klimo viloje

Lietuvos atstovas prie Tautų Sąjungos ir pasiuntinybės Berne patarėjas Edvardas Turauskas pasiuntinio Paryžiuje Petro Klimo viloje Svėdasai. Lietuvos tarptautinės padėties svarstymai. Grasas, Šveicarija, 1942 m. spalis.

LCVA

Siaučiant karui

Vasario 16-oji neutralioje Šveicarijoje. Lietuvių diplomatai atstovo prie Tautų Sąjungos ir pasiuntinybės Berne patarėjo Eduardo Turausko bute (sėdi pirmoje eilėje antras iš kairės). Bernas, Šveicarija, 1943 m.

LCVA

Dešiniojo politinio sparno JAV lietuviai

Dešiniojo politinio sparno JAV lietuviai apie 1943–1945 m. Antras iš kairės – politologas Vytautas Abraitis, ketvirtas – teisininkas Antanas Olis, penktas – teisininkas Vincas Rastenis.

LVNA

Antano Smetonos laidotuvių ceremonija

Lietuvos prezidento Smetonos laidotuvių ceremonija Klivlande, JAV. 1944 m. sausio 13 d. LVNA

Antano Smetonos laidotuvių ceremonija

Lietuvos prezidento Smetonos laidotuvių ceremonija Klivlande, JAV. 1944 m. sausio 13 d.

LVNA

Kazio Balučio pro memoria

Lietuvos pasiuntinio Londone Broniaus Kazio Balučio 1944 m. liepos 14 d. pro memoria apie prasidedančią Lietuvos sovietinę reokupaciją, padėtį Europoje ir pasaulyje.

LCVA

Amerikos lietuvių misijos ponios

Amerikos lietuvių misijos ponios – laisvės, tautiškumo ir Lietuvos išlaisvinimo iš komunizmo idėjų ir vertybių puoselėtojos. JAV, Apie 1945 m.

LVNA

Apie lietuvių karo pabėgėlių reikalus

Lietuvos pasiuntinio Vašingtone Povilo Žadeikio 1945 m. liepos 21 d. pro memoria apie pasikalbėjimą su JAV atsakingu pareigūnu karo pabėgėlių reikalais Marshallu Vance’u dėl lietuvių karo pabėgėlių padėties ir likimo Europoje.

LCVA

Povilo Žadeikio pro memoria

Lietuvos pasiuntinio Vašingtone Povilo Žadeikio 1945 m. liepos 23 d. pro memoria apie Prancūzijos ambasados sekretoriaus François Charles’io Le Roux apsilankymą pasiuntinybėje ir Prancūzijos Vyriausybės poziciją okupuotos Lietuvos atžvilgiu.

LCVA

LDT ir VLIK lyderių politinis susitikimas Berne

LDT ir VLIK lyderių politinis susitikimas Berne Lietuvos laisvinimo reikalu 1946 m. liepos 21–26 d. Iš kairės: VLIK veikėjas Petras Karvelis, LDT šefas Stasys Lozoraitis, pasiuntinys Šveicarijoje dr. Jurgis Šaulys, VLIK lyderis kunigas Mykolas Krupavičius, VLIK veikėja Alena Vileišytė-Devenienė, nuolatinis atstovas prie Tautų Sąjungos ir pasiuntinybės Berne patarėjas Edvardas Turauskas, VLIK Vykdomosios tarybos narys Antanas Novickis, VLIK veikėjas, socialdemokratas Steponas Kairys, pasiuntinys Vašingtone Povilas Žadeikis, diplomatas, teisininkas, VLIK veikėjas Vaclovas Sidzikauskas, Lietuvos reikalų patikėtinis Paryžiuje Stasys Antanas Bačkis, pasiuntinys Londone Bronius Kazys Balutis, VLIK veikėjas, literatūrologas profesorius Juozas Ambrazevičius-Brazaitis. Bernas, Šveicarija, 1946 m. liepos 21–26 d.

LCVA

Apie lietuvių susitikimą su prezidentu Harry S.Trumanu

Lietuvos pasiuntinio Vašingtone P. Žadeikio 1946 m. spalio 29 m. pro memoria apie lietuvių politinės delegacijos vizitą Baltuosiuose rūmuose ir priėmimą pas prezidentą Harry S. Trumaną.

LCVA

Apie Lietuvos reikalus Jungtinėse Tautose

Lietuvos pasiuntinio Vašingtone Povilo Žadeikio 1946 m. gruodžio 4 d. pro memoria apie Lietuvos tarptautinį juridinį statusą po sovietinės okupacijos ir aneksijos bei pastangas veikti JTO, Niujorke.

LCVA

Lietuviška Vasario 16-oji Baltimorėje

Lietuviška Vasario 16-oji Baltimorėje. Lietuvos pasiuntinys Vašingtone Povilas Žadeikis, buvęs Lietuvos Respublikos prezidentas (1926 m. birželio 6 d. – gruodžio 18 d.), varpininkas, liaudininkas dr. Kazys Grinius, JAV lietuvių veikėjas Nadas Rastenis. Baltimorė, 1947 m.

LCVA

Kazys Grinius su lietuviais Niujorke

Liberaliosios pakraipos JAV lietuvių bendruomenė iškilmingai priima buvusį Lietuvos Respublikos prezidentą (1926 m. birželio 6 d. – gruodžio 18 d.) dr. Kazį Grinių (sėdi prezidiume, centre). McAlpin viešbutis, Niujorkas, JAV, 1947 m. kovo 8 d.

LCVA

Memorandumas JTO generaliniam sekretoriui dėl SSRS genocido

New York Herald Tribune 1947 m. lapkričio 5 d. pranešimas apie Lietuvos pasiuntinio Vašingtone Povilo Žadeikio 1947 m. lapkričio 4 d. įteiktą memorandumą JTO generaliniam sekretoriui Trygve Halvdan Lie dėl SSRS genocido Lietuvoje. Pasiuntinybės Vašingtone nuorašas.

LCVA

Dešiniojo politinio sparno lietuvių aktyvistų pasitarimas Juozo Bačiūno vasarvietėje

Dešiniojo politinio sparno lietuvių aktyvistų pasitarimas Juozo Bačiūno vasarvietėje Tabor Farm (Mičigane) 1948 m. Amerikos lietuvių tautinės sąjungos (toliau – ALTS) steigimo reikalu. Iš kairės Vytautas Abraitis, Antanas Olis, Juozas Bačiūnas, Pijus J. Žiūrys.

LVNA

Apie vizitą JAV valstybės departamente

Lietuvos, Latvijos pasiuntinių Vašingtone Povilo Žadeikio ir Alfredo Bilmanio bei Estijos charge d’affaires Johanneso Kaivo 1948 m. vasario 6 d. pro memoria apie vizitą JAV valstybės departamente ir SSRS okupacinę politiką Baltijos šalyse.

LCVA

JAV valstybės departamento pareigūnų rekomendacijos Lietuvai

Lietuvos pasiuntinio Vašingtone Povilo Žadeikio 1948 m. rugpjūčio 27 d. pro memoria apie JAV valstybės departamento rekomendacijas Lietuvai dėl antisovietinio pasipriešinimo taktikos ir formų.

LCVA

Mintys apie Lietuvą

Mintys apie Lietuvą. Lietuviai patriotai Tabor Farm apie 1949 m. Iš kairės Justinas Mackevičius, Vytautas Abraitis, poetas Juozas Tysliava.

LVNA

1950-ųjų Vasario 16-oji Čikagoje

1950-ųjų Vasario 16-oji Čikagoje. Trečias iš kairės Lietuvos konsulas Čikagoje Petras Povilas Daužvardis.

LCVA

Free Europe lietuviško skyriaus įkurtuvės

JAV radijo stoties Free Europe lietuviško skyriaus įkurtuvės. Iš kairės: JAV valstybės departamento atstovas Robertas Danielis Murphy, Alena Vileišytė-Devenienė ir laidų vedėjas Peteris Yarrow. Vašingtonas, 1953 m.

LCVA

Kersteno komiteto įsteigimas

Lietuvos pasiuntinio Vašingtone Povilo Žadeikio 1953 m. rugpjūčio 1 d. pro memoria apie Charles’io J. Kersteno komiteto Vašingtone įsteigimą Baltijos valstybių inkorporavimo į SSRS aplinkybėms ištirti.LCVA

Lietuvos Steigiamojo Seimo 35 m. jubiliejaus iškilmės Niujorke

Lietuvos Steigiamojo Seimo 35 m. jubiliejaus iškilmės Niujorke. Prezidiumo centre – Vasario 16-osios akto signataras, LSDP lyderis, VLIK narys Steponas Kairys.

LCVA

Amerikos lietuviai protesto demonstracijoje

Amerikos lietuviai protesto demonstracijoje prieš SSRS įvykdytą Lietuvos aneksiją. Niujorkas, 1953 m. gegužės 2 d.

G. Peniko nuotrauka, LCVA

Amerikos lietuviai patriotai demonstracijoje

Amerikos lietuviai patriotai demonstracijoje prieš SSRS okupacinę politiką reikalauja laisvės Lietuvai. Niujorkas, 1953 m. gegužės 2 d.

G. Peniko nuotrauka, LCVA

1940-aisiais raudonieji pavergė Lietuvą, o šiandien – jau trečdalį pasaulio

„1940-aisiais raudonieji pavergė Lietuvą, o šiandien – jau trečdalį pasaulio“: lietuviai tautiniais drabužiais antisovietinėje demonstracijoje. Niujorkas, 1953 m. gegužės 2 d.

G. Peniko nuotrauka, LCVA

Lietuvos viltis

Lietuvos viltis. Lietuvaitė protesto demonstracijoje prieš SSRS įvykdytą Lietuvos okupaciją ir aneksiją.G. Peniko nuotrauka, LCVA

Laisvę Lietuvai

Lietuvaitės protesto demonstracijoje prieš SSRS įvykdytą Lietuvos okupaciją ir aneksiją. Niujorkas, 1953 m. gegužės 2 d.

G. Peniko nuotrauka, LCVA

SSRS Europos pavergtų tautų atstovų grupė

SSRS Europos pavergtų tautų atstovų grupė tautiniais drabužiais antisovietinėje demonstracijoje Niujorke. 1953 m. gegužės 2 d.

G. Peniko nuotrauka, LCVA

SSRS pavergtų tautų protesto demonstracija Niujorke

SSRS pavergtų tautų protesto demonstracija Niujorke. Amerikos lietuviai reikalauja laisvės Lietuvai. Niujorkas, 1953 m. gegužės 2 d.

G. Peniko nuotrauka, LCVA

Prieš Kremliaus imperinę politiką

„Lojalumo paradas". SSRS pavergtų tautų demonstracija Niujorke prieš Kremliaus imperinę politiką. Niujorkas, 1953 m. gegužės 2 d.

G. Peniko nuotrauka, LCVA

Dėl Justo Paleckio režimo neteisėtumo

Lietuvos pasiuntinio Vašingtone Povilo Žadeikio 1953 m. lapkričio 20 d. nota Baltijos komiteto pirmininkui Charles’iui J. Kerstenui dėl 1940 m. birželio 15 d. SSRS invazijos į Lietuvą ir Lietuvos okupacijos antikonstitucinio pobūdžio bei nelegitimumo.

LCVA

Diplomatinė veikla Urugvajuje

Lietuvos pasiuntinio Urugvajuje dr. Kazimiero Graužinio 1953 m. gruodžio 14 d. pro memoria apie susitikimą su JAV ir Didžiosios Britanijos ambasadoriais Montevidėjuje.

LCVA

JAV prezidento Dwighto D. Eisenhowerio rinkimų kampanijos momentas

JAV prezidento Dwighto D. Eisenhowerio (1953–1961 m.) rinkimų kampanijos momentas. Pirmoje eilėje trečias iš dešinės – D. D. Eisenhoweris. Renginyje dalyvauja – Amerikos lietuvių tautinės sąjungos lyderis Vytautas Abraitis.

LVNA

JAV lietuvių veikėjų banketas

JAV lietuvių veikėjų banketas Čikagoje. Iš kairės konsulas Čikagoje dr. Petras Povilas Daužvardis, vyskupas Vincentas Brizgys, prelatas Mykolas Krupavičius, filantropė Marija Rudienė. Kalba pasiuntinys Vašingtone Povilas Žadeikis. Čikaga, 1955 m.

LCVA

Posėdis Niujorke

Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto ir Lietuvos diplomatinės tarnybos atstovų posėdis Niujorke 1955 m. Kalba Edvardas Turauskas.

LCVA

Susitikimas su JAV valstybės departamento pareigūnu

Susitikimas su JAV valstybės departamento pareigūnu. Pirmoje eilėje iš kairės: kanauninkas Juozas Končius, Everettas McKinley, JAV lietuvių veikėja Alena Vileišytė-Devenienė, konsulas Čikagoje Petras Povilas Daužvardis. Čikaga, 1955 m.

LCVA

Stasio Antano Bačkio sveikinimas okupuotai Lietuvai

Lietuvos reikalų patikėtinio Paryžiuje Stasio Antano Bačkio sveikinimas okupuotai Lietuvai, perskaitytas per Prancūzijos radiją 1955-ųjų Vasario 16-osios proga.

LCVA

Vasario 16-oji Paryžiuje

Lietuvos reikalų patikėtinio Paryžiuje Stasio Antano Bačkio 1955 m. vasario 17 d. pro memoria apie Vasario 16-osios paminėjimą Prancūzijoje.

LCVA

Jaunųjų kovotojų už Lietuvą rate

Jaunųjų kovotojų už Lietuvą rate. LDT šefas Stasys Lozoraitis Lietuvos pasiuntinybėje Vašingtone su lietuvių diplomatais ir skautais. 1956 m. birželis.

LCVA

Pokalbis su JAV diplomate Romoje

LDT šefo Stasio Lozoraičio 1957 m. balandžio 3 d. pro memoria apie JAV ambasados Romoje sekretorės Mary Dirnberger vizitą į Lietuvos pasiuntinybę – Baltijos šalių padėtį ir įvykius Vengrijoje.

LCVA

Stasio Lozoraičio memorandumas

LDT šefo Stasio Lozoraičio 1957 m. balandžio 20 d. memorandumas dėl Lietuvos sovietinės okupacijos ir aneksijos bei sovietų valdžios bandymų aneksiją legitimizuoti.

LCVA

Apie bendradarbiavimą su „Amerikos balsu“

LDT šefo Stasio Lozoraičio 1957 m. liepos 15 d. konfidenciali pro memoria apie bendradarbiavimą su Amerikos balso redakcija.

LCVA

Bačkių šeima

Lietuvių diplomatų Bačkių šeima prie jėzuitų koplyčios Rue de Grenelle, Paryžiuje 1958 m. Iš kairės: Lietuvos reikalų patikėtinis Paryžiuje Stasys Antanas Bačkis, sūnus Audrys Juozas Bačkis, Ona Galvydaitė-Bačkienė, sūnus Ričardas Bačkis.

LCVA

ALT suvažiavimo delegacija pas JAV senatorių

ALT suvažiavimo delegacija pas JAV senatorių, būsimąjį prezidentą Johną Fitzgeraldą Kennedį (centre). Vašingtonas, 1958 m. birželio 27–28 d.

LCVA

Šviesos spindulys Lietuvai

Šviesos spindulys Lietuvai. Lietuvių pradžios mokykla Čikagoje 1960 m.

LCVA

Lojalumo paradas prieš komunizmą

Niujorko lietuviai patriotai „Lojalumo parade“ prieš komunizmą. Niujorkas, XX a. 6-asis deš. (LVNA)LVNA

Amerikos lietuvės patriotės tautinio renginio akimirką

Amerikos lietuvės patriotės tautinio renginio akimirką. Antra iš kairės Stella Abraitienė, trečia – Danguolė Bartkuvienė.

LVNA

LDT šefo Stasio Lozoraičio vizitas Prancūzijoje

LDT šefo Stasio Lozoraičio vizitas Prancūzijoje. Iš kairės Lietuvos pasiuntinybės Paryžiuje sekretorius Antanas Liutkus, Stasys Lozoraitis, Amerikos lietuvaitė studentė Gražina Norvilaitė, Lietuvos reikalų patikėtinis Paryžiuje Jurgis Baltrušaitis jaunesnysis. Paryžius, 1961 m.

LCVA

Stasys Lozoraitis politinėje emigracijoje

1934–1938 m. Lietuvos užsienio reikalų ministras, 1940–1941 m. ir 1945–1982 m. Lietuvos diplomatinės tarnybos šefas Stasys Lozoraitis politinėje emigracijoje. Paryžius, 1961 m.

LCVA

Apie vizitą Paryžiuje

LDT šefo Stasio Lozoraičio 1961 m. gegužės 2 d. konfidenciali pro memoria apie apsilankymą Paryžiuje ir diplomatinius susitikimus.

LCVA

Apie Lietuvos diplomatinį atstovavimą Brazilijoje

LDT šefo Stasio Lozoraičio 1961 m. gegužės 8 d. pro memoria apie Lietuvos diplomatinį atstovavimą Brazilijoje. LCVA

Dėl „Amerikos balso“

LDT šefo Stasio Lozoraičio 1961 m. birželio 16 d. konfidenciali pro memoria apie Amerikos balso laidų transliacijas į Lietuvą lietuvių ir rusų kalbomis.

LCVA

Informacija apie Teherano konferenciją

LDT šefo Stasio Lozoraičio 1961 m. birželio 22 d. pro memoria apie JAV prezidento poziciją Baltijos valstybių klausimu Teherano konferencijoje. 1943 m. lapkričio 28 d. – gruodžio 1 d.

LCVA

Diskusijos Paryžiuje

LDT šefas Stasys Lozoraitis ir Lietuvos chargé d’affaires Paryžiuje Jurgis Baltrušaitis jaunesnysis, Paryžius, 1961-1962.

LCVA

JAV valstybės sekretoriaus žmona Lietuvos pasiuntinybėje

Lietuvos reikalų laikinojo patikėtinio Vašingtone Juozo Kajecko 1962 m. sausio 3 d. pro memoria apie JAV valstybės sekretoriaus žmonos Virginios Rusk apsilankymą Lietuvos pasiuntinybėje. LCVA

Dėl vyskupo Teofiliaus Matulionio

Stasio Lozoraičio jaunesniojo 1962 m. vasario 8 d. pro memoria apie Vatikano sprendimą Kaišiadorių vyskupą Teofilių Matulionį skirti arkivyskupu.

LCVA

Valstybės sekretoriaus sveikinimas

JAV valstybės sekretoriaus Deano Rusko 1962 m. vasario 13 d. sveikinimas Lietuvos reikalų laikinajam patikėtiniui Vašingtone Juozui Kajeckui ir Lietuvai Vasario 16-osios proga. LCVA

Lietuvių politinės delegacijos memorandumas

Lietuvių politinės delegacijos 1962 m. vasario 16 d. memorandumas prezidentui Johnui Fitzgeraldui Kennedžiui, įteiktas apsilankymo Baltuosiuose rūmuose metu.

LCVA

Apie lietuvių delegacijos priėmimą pas JAV prezidentą

Lietuvos laikinojo reikalų patikėtinio Vašingtone Juozo Kajecko 1962 m. vasario 19 d. pro memoria apie lietuvių delegacijos priėmimą 1962 m. vasario 16 d. Baltuosiuose rūmuose pas prezidentą Johną Fitzgeraldą Kennedį.LCVA

Prie Šventojo Sosto

Lietuvos pasiuntinybės Romoje prie Šventojo Sosto pirmojo sekretoriaus Stasio Lozoraičio jaunesniojo 1964 m. gruodžio 29 d. pro memoria apie oficialų jo įtraukimą į Vatikano diplomatinio korpuso sąrašą.

LCVA

Baltijos šalių atstovų (skautų) antisovietinė manifestacija

Baltijos šalių atstovų (skautų) antisovietinė manifestacija 1965 m. lapkričio 13 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos posėdžių salėje. Niujorkas, 1965 m.

LCVA

Anatolijaus Grišono pro memoria

Lietuvos laikinojo reikalų patikėtinio Urugvajuje Anatolijaus Grišono 1965 m. vasario 10 d. pro memoria apie britų ambasadoriaus Montevidėjuje notą, informuojančią apie buvusio premjero Winstono Spencerio Churchillio mirtį.

LCVA

Lietuviai patriotai prie JTO būstinės

Lietuviai patriotai prie JTO būstinės Niujorke reikalauja laisvės Lietuvai. 1965 m. lapkričio 13 d.

J. Garlos nuotrauka, LCVA

Antisovietinė demonstracija Niujorke

Baltijos šalių piliečių politinių emigrantų antisovietinė demonstracija Niujorke. 1965 m. lapkričio 13 d.

J. Garlos nuotrauka, LCVA

Amerikos lietuvių demonstracija prie JTO būstinės

Amerikos lietuvių demonstracija prie JTO būstinės Niujorke prieš Lietuvos sovietinį pavergimą. 1965 m. lapkričio 13 d.

J. Garlos nuotrauka, LCVA

JAV lietuvių studentų Lietuvos patriotų suvažiavimas

JAV lietuvių studentų Lietuvos patriotų suvažiavimo Klivlande 1965 m. lapkričio 27 d. momentas.

LCVA

Pirmoji komunija Klivlande

Klivlando lietuvių vaikų eisena Pirmosios Komunijos proga į Šv. Mišias Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos bažnyčioje. 1966 m. gegužės 1 d.

J. Garlos nuotrauka, LCVA

Gražiausios lietuvaitės rinkimų akimirka

Gražiausios lietuvaitės rinkimų akimirka Klivlande Šv. Jurgio lietuvių parapijos salėje. Centre – konkurso nugalėtoja Nijolė Grybauskaitė. 1966 m. gegužės 21 d.

J. Garlos nuotrauka, LCVA

Su senatoriumi Vance Hartke

JAV lietuvių Lietuvos patriotų aktyvistų delegacija pas JAV senatorių Vance’ą Hartke’ą (pirmas iš dešinės). Vašingtonas, 1967 m. vasario 16 d.

LCVA

Su JAV ambasada Paryžiuje

Lietuvos reikalų patikėtinio Paryžiuje prof. Jurgio Baltrušaičio jaunesniojo 1967 m. lapkričio 21 d. pro memoria apie Baltijos valstybių atstovų susitikimą Paryžiuje su JAV ambasados ministru-patarėju Woodruffu Wallneriu.

LCVA

Apie susitikimą su Prancūzijos prezidentu Charles de Gaulle

Lietuvos reikalų patikėtinio Paryžiuje prof. Jurgio Baltrušaičio jaunesniojo 1964 m. rugsėjo 25 d. pro memoria apie susitikimą su Prancūzijos prezidentu generolu Charles’iu de Gaulle’iu ir Europos pavergtų tautų problemas.

LCVA

LDT šefo Stasio Lozoraičio susitikimas

LDT šefo Stasio Lozoraičio susitikimas su Amerikos lietuviais. Čikaga, 1968 m. rugsėjis.

LCVA

LDT šefas Stasys Lozoraitis su žmona Vincenta

LDT šefas Stasys Lozoraitis su žmona Vincenta (sėdi greta kairėje) Čikagoje, Amerikos lietuvių draugijoje. 1968 m. rugsėjis.

LCVA

Pas JAV Senatorių R.F. Kennedį

Amerikos lietuvių kovotojų už Lietuvos laisvę delegacija pas JAV senatorių Robertą Francį Kennedį. Vašingtonas, 1968 m.

LCVA

Apie Petro Klimo mirtį

Lietuvos reikalų laikinojo patikėtinio Vašingtone Juozo Kajecko 1969 m. sausio 21 d. pro Memoria apie Vasario 16-osios akto signataro, ministro ir diplomato Petro Klimo mirtį Kaune ir jos atgarsius JAV spaudoje. LCVA

Su JAV Kongreso Atstovų rūmų pirmininku

ALT pirmininkas dr. Kazys Bobelis su JAV Kongreso Atstovų rūmų pirmininku Carlu Albertu. Vašingtonas, 1971 m. kovas.

LCVA

Pagerbiant Romo Kalantos atminimą

JAV lietuvių protesto mitingas, smerkiantis sovietinį režimą Lietuvoje ir pagerbiantis Romo Kalantos auką Kaune, Laisvės alėjoje. Market parkas, Čikaga, 1972 m. gegužė.

LCVA

Artėjant Helsinkio konferencijai

Lietuvos reikalų patikėtinio Paryžiuje prof. Jurgio Baltrušaičio jaunesniojo 1974 m. liepos 9 d. pro memoria apie didžiųjų valstybių politiką ir artėjančios Helsinkio konferencijos rezultatus.

LCVA

Su Holivudo žvaigžde Ruta Lee

Amerikos lietuvių aštuntojo kongreso Čikagoje akimirka. Centre lietuvių kilmės Holivudo žvaigždė Ruta Lee (Ruta Mary Kilmonis). Čikaga, 1974 m. rugsėjo 28–29 d.

V. Noreikos nuotrauka, LCVA

Lietuviai, latviai ir estai pas prezidentą Geraldą Fordą

Lietuvos, Estijos, Latvijos delegacijų priėmimas Baltuosiuose rūmuose pas prezidentą Geraldą Fordą (stalo dešinėje, centre, šviesiu švarku). Vašingtonas, 1975 m. liepos 25 d.

LCVA

Su JAV sanatorium Charles H. Percy

JAV lietuvių veikėjas, JAV aplinkosaugos pareigūnas Valdas Adamkus ir Stasys Lozoraitis jaunesnysis bankete su JAV senatoriumi Charles’iu Hartingu Percy’iu (centre), 1979 m. gegužė.LCVA

Edwardas Derwinskis su lietuvių jaunimu

JAV kongresmenas, vienas aktyviausių Lietuvos nepriklausomybės rėmėjų, Edwardas Derwinskis su lietuvių jaunimu. Čikaga, 1980 m.

LCVA

Dėl paramos Lietuvos diplomatinei tarnybai

JAV lietuvių bendruomenės Visuomeninių reikalų tarybos pirmininko Algimanto S. Gečio 1980 m. sausio 10 d. raštas dėl finansinės paramos Lietuvos diplomatinei tarnybai.

LCVA

Ronaldo Reagano sveikinimas

JAV prezidento Ronaldo Reagano 1980 m. vasario 14 d. sveikinimas JAV lietuvių savaitraščiui „Dirva“ Nepriklausomybės dienos – Vasario 16-osios – proga.

LCVA

Vasario 16-oji Lietuvos pasiuntinybėje

Lietuvos reikalų patikėtinio Vašingtone Stasio Antano Bačkio 1980 m. vasario 28 d. pro memoria apie Vasario 16-osios paminėjimą Lietuvos pasiuntinybėje ir JAV.LCVA

Ronaldas Reaganas – Baltijos valstybių nepriklausomybės rėmėjas

JAV prezidentas Ronaldas Reaganas (1981-1989) – Baltijos valstybių nepriklausomybės rėmėjas, 1981 m. pradėjęs lemiamą ir pergalingą žygį prieš „blogio imperiją“ SSRS .
 

LCVA

Dėl JAV paramos Baltijos šalių diplomatams

JAV Valstybės departamento pareigūno Jacko Perry raštas JAV valstybės departamento SSRS reikalų skyriaus direktoriaus pavaduotojui Robertui L. Barry Lietuvos ir kitų Baltijos šalių reikalu. LCVA

Pakeliui į šv. mišias

Pakeliui į Šv. mišias. Vatikanas, Roma, 1982 m. vasario 7 d. Iš kairės Lietuvos pasiuntinybės prie Šventojo Sosto pirmasis sekretorius Stasys Lozoraitis jaunesnysis, arkivyskupas Jonas Bulaitis, LDT šefas Stasys Lozoraitis.

LCVA

Adamkų rezidencijoje Čikagoje

Stasys Lozoraitis jaunesnysis ir Alma Adamkienė. Adamkų rezidencija Čikagoje, 1982 m. spalio 10 d.

LCVA

Pasaulio pabaltijiečių santalkos delegacija

VLIK ir Pasaulio pabaltijiečių santalkos delegacija Europos Parlamento plenarinės sesijos posėdyje Strasbūre, kuriame buvo priimta rezoliucija dėl Baltijos šalių dekolonizavimo. Strasbūras, 1983 m. sausio 13 d.

LCVA

Ronaldas Reaganas apie Jaltos padarinius

Prezidento Ronaldo Reagano 1985 m. vasario 5 d. pareiškimas iš Baltųjų rūmų dėl 1945 m. Jaltos konferencijos susitarimų tarp JAV, Didžiosios Britanijos ir SSRS.

LCVA

JAV valstybės sekretoriaus sveikinimas

JAV Valstybės sekretoriaus George’o P. Shultzo 1985 m. vasario 11 d. sveikinimas Lietuvos reikalų patikėtiniui Vašingtone Stasiui Antanui Bačkiui Nepriklausomybės dienos – Vasario 16-osios – proga.

LCVA

Prezidento Ronaldo Reagano pareiškimas

Prezidento Ronaldo Reagano 1985 m. pareiškimas-sveikinimas Lietuvai Nepriklausomybės dienos – Vasario 16-osios – proga.

LCVA

Susitikimas su JAV viceprezidentu George H. W. Bushu

Amerikos lietuvių respublikonų grupė Baltuosiuose rūmuose, priėmime pas viceprezidentą George’ą Herbertą Walkerį Bushą (penktas iš kairės). Vašingtonas, 1986 m.

LCVA

Antisovietinė protesto demonstracija

Baltijos tautų antisovietinė protesto demonstracija Vienoje, vykstant ESBK konferencijai. Viena, 1986 m. lapkritis.

LCVA

Europos pavergtų tautų asamblėjos memorandumas

Europos pavergtų tautų asamblėjos – Albanijos, Bulgarijos, Čekoslovakijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Rumunijos, Vengrijos – Niujorke 1987 m. birželio 1 d. memorandumas Baltiesiems rūmams [dokumento fragmentas].

LCVA

Prezidento Ronaldo Reagano deklaracija

Prezidento Ronaldo Reagano 1987 m. liepos 17 d. solidarumo su pavergtomis Europos tautomis deklaracija, paskelbta Europos pavergtų tautų savaitės metu.

LCVA

Peras Ahlmarkas svečiuose pas VLIK lyderį dr. Kazį Bobelį

Švedijos ministro pirmininko pavaduotojas, Liberalų partijos lyderis Peras Ahlmarkas svečiuose pas VLIK lyderį dr. Kazį Bobelį. Pitersbergas, Florida, 1988 m.

LCVA

Lietuvos garbei, tautos vienybei

Trys Lietuvos jachtos „Audra“ (Kaunas), „Dailė“ (Vilnius) ir „Lietuva“ (Klaipėda) 1989 m. birželio 24 d. perplaukė Atlanto vandenyną. Plaukimas nuo Klaipėdos iki Niujorko buvo pavadintas „Lietuvos garbei, tautos vienybei“. Buriuotojai plaukė per vandenyną iškėlę trispalvę. Lietuvos jūrų muziejaus nuotrauka

„Dailė“, „Lietuva“ ir „Audra“ dalyviai

Sutinkami pirmojo Lietuvos buriavimo istorijoje eskadrinio žygio per Atlanto vandenyną jachtomis „Dailė“, „Lietuva“ ir „Audra“ dalyviai, 1989 m. rugsėjo 8 d. grįžę į Klaipėdą.

LCVA

Lietuvių disidentas

Lietuvių disidentas, vienas Helsinkio grupės Lietuvoje įkūrėjų, politinis kalinys Viktoras Petkus (kairėje) su JAV valstybės departamento apsaugos pareigūnais. Vašingtonas, 1989 m. lapkritis.

LCVA

Moterų frontas „Už Lietuvą“

Moterų frontas „Už Lietuvą“. Iš kairės: Dalia Devenytė-Bobelienė, Daniela D’Ercole Lozoraitis ir JAV senatoriaus sutuoktinė Bonnie Derwinski Lietuvos pasiuntinybėje.LCVA

Nepriklausomybės dienos minėjimas Merilande

Lietuvos Nepriklausomybės dienos – Vasario 16 – osios – minėjimas JAV Merilando universitete 1990 m. vasario 25 d. Tribūnoje Lietuvos reikalų patikėtinis Vašingtone Stasys Lozoraitis jaunesnysis.

LCVA

Sveikinimo telegrama Lietuvos Sąjūdžiui

Amerikos darbo federacijos ir Pramonės organizacijų kongreso 1990 m. kovo 1 d. sveikinimo telegrama Lietuvos Sąjūdžiui ir jo pirmininkui prof. Vytautui Landsbergiui 1990 m. vasarį laimėjus rinkimus į Aukščiausiąją Tarybą.

LRSKA

Rašytojo Henriko Nagio sveikinimo telegrama

Rašytojo Henriko Nagio sveikinimo telegrama Lietuvos rašytojų tremtyje vardu Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo pirmininkui prof. V. Landsbergiui ir Lietuvai 1990 m. kovo 11-ąją atkūrus Nepriklausomybę.

LRSKA

JAV piliečių sveikinimo telegrama

JAV piliečių sveikinimo telegrama Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo pirmininkui prof. Vytautui Landsbergiui ir Lietuvai 1990 m. kovo 11-ąją atkūrus Nepriklausomybę. LRSKA

Su JAV kongresmenu Edwardu Derwinskiu

Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo pirmininkas prof. Vytautas Landsbergis su VLIK pirmininku dr. Kaziu Bobeliu, JAV kongresmenu Edwardu Derwinskiu ir jo sutuoktine Bonnie (centre) Lietuvos pasiuntinybėje. Vašingtonas, 1990 m. gegužė.

LCVA

Vytautas Landsbergis su VLIK pirmininku dr. Kaziu Bobeliu ir vicepirmininku Domu Krivicku

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo pirmininkas prof. Vytautas Landsbergis su VLIK pirmininku dr. Kaziu Bobeliu ir vicepirmininku Domu Krivicku. Lietuvos pasiuntinybė, Vašingtonas, 1990 m. gruodžio 10 d. LCVA

Gabrielio Kaspereito sveikinimo telegrama

Paryžiaus miesto tarybos buvusio deputato Gabrielio Kaspereito sveikinimo telegrama Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo pirmininkui prof. Vytautui Landsbergiui ir Lietuvai atkūrus Nepriklausomybę.

LRSKA

Marios Teresos Mickiewicz sveikinimo telegrama

Lenkijos Respublikos pilietės, Varšuvos gyventojos Marios Teresos Mickiewicz sveikinimo telegrama Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo pirmininkui Vytautui Landsbergiui ir Lietuvai atkūrus Nepriklausomybę.

LRSKA

Richardas Nixonas Lietuvoje

Buvęs JAV prezidentas Richardas Nixonas vizito Lietuvoje metu. Portretas su autografu. Vilnius, 1991 m. kovo 24 d.

LCVA

Vytautas Landsbergis Lietuvos ambasadoje Vašingtone

Lietuvos Respublikos ambasadorius JAV Stasys Lozoraitis jaunesnysis ir Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis Lietuvos ambasadoje Vašingtone, 1991 m. gegužės 9 d.LCVA

Spaudos konferencija Baltuosiuose rūmuose

Spaudos konferencija Baltuosiuose rūmuose, skirta JAV prezidento George H. W. Busho oficialiam pranešimui apie Baltijos valstybių nepriklausomybės pripažinimą – abipusių diplomatinių santykių atkūrimą. Iš kairės stovi: JAV politikas Edwardas Josephas Derwinskis, Estijos Respublikos ambasadorius JAV Ernstas Jaaksonas, JAV prezidentas G. H. W. Bushas, Lietuvos Respublikos ambasadorius JAV Stasys Lozoraitis jaunesnysis, penktas – Latvijos Respublikos ambasadorius JAV Anatols Dinbergs, 1991 m. rugsėjo 2 d.LCVA

Grupė JAV kongresmenų

Grupė JAV kongresmenų Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo rūmuose, 1991 m. rugsėjo 6 d.LCVA

Lietuvos žmonės

Lietuvos žmonės prie Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo rūmų, atvykus JAV valstybės sekretoriui Jamesui Bakeriui. Vilnius, 1991 m. rugsėjo 14 d.

LCVA

Darrylas Normanas Johnsonas

JAV ambasadorius Lietuvoje Darrylas Normanas Johnsonas. Vilnius, 1992 m.

LCVA

Oficialus JAV ambasados Lietuvoje atidarymas

Simbolinę atidarymo juostelę kerpa JAV viceprezidentas Danas Quayle’as, Lietuvos ministras pirmininkas Gediminas Vagnorius ir JAV ambasadorius Lietuvoje Darrylas Normanas Johnsonas, 1992 m. sausio 7 d.ELTA

George’as W. Bushas ir Valdas Adamkus

JAV ir Lietuvos Respublikos prezidentai George’as W. Bushas ir Valdas Adamkus su pirmosiomis JAV ir Lietuvos poniomis susitikimo su visuomene metu Vilniaus Rotušės aikštėje, pakvietus Baltijos valstybes tapti NATO narėmis. Vilnius, 2002 m. lapkričio 23 d.

ELTA

2001 m. rugsėjo 11-osios tragedijos metinės

Vilniuje prie JAV ambasados paminėtos antrosios 2001 m. rugsėjo 11-osios tragedijos metinės. 2003 m. atidengtoje memorialinėje lentoje dėkojama Lietuvos žmonėms, atėjusiems prie JAV ambasados išreikšti solidarumo su JAV žmonėmis po teroristinių išpuolių. Vilnius, 2003 m. rugsėjo 11 d.

ELTA

Pagerbiant rugsėjo 11-osios tragedijos aukas

Vilniuje prie JAV ambasados paminėtos antrosios 2001 m. rugsėjo 11-osios tragedijos metinės. JAV ambasadorius Stephenas D. Mullas su žmona tylos minute pagerbia žuvusiųjų atminimą. Vilnius, 2003 m. rugsėjo 11 d.

ELTA

„Kiekvienas pasirinkęs Lietuvą savo priešu, taps JAV priešu“

Prezidentas Valdas Adamkus ir JAV ambasadorius Lietuvoje Stephen D. Mullas atidengiant atminimo lentą, JAV prezidento George W. Busho vizito Lietuvoje metinių proga prie Vilniaus Rotušės. Vilnius, 2003 m. lapkričio 23 d. ELTA

Condoleezza Rice

JAV valstybės sekretorė Condoleezza Rice susitikimo metu su Prezidentu Valdu Adamkumi Lietuvos Prezidento rūmuose. Vilnius, 2005 m. balandžio 20 d.

ELTA

Valdas Adamkus Baltuosiuose rūmuose

Jungtinėse Amerikos Valstijose su vizitu viešintis Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus Baltuosiuose rūmuose susitiko su JAV Prezidentu George W. Bushu. Vašingtonas, 2007 m. vasario 12 d.

ELTA

JAV valstybės sekretorius su Lietuvos ambasadoriumi

JAV valstybės sekretorius Mike Pompeo ir Lietuvos ambasadorius JAV Rolandas Kriščiūnas su sutuoktinėmis.

Sumnerio Welleso deklaracijos 70-ųjų metinių minėjimas Vilniuje

Vilniuje, Vašingtono aikštėje surengtas JAV vyriausybės deklaracijos dėl Baltijos valstybių neteisėto prievartinio inkorporavimo į SSRS nepripažinimo 70-ųjų metinių minėjimas. Nuotraukoje JAV ambasadorė Lietuvoje Anne E. Derse, prof. Vytautas Landsbergis, Ministras Pirmininkas Andrius Kubilius, prezidentas Valdas Adamkus, Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Emanuelis Zingeris. Vilnius, 2010 m. liepos 23 d.

ELTA

JAV viceprezidentas Joe Bidenas katalikų bazilikoje

JAV viceprezidentas Joe Bidenas katalikų bazilikoje Vašingtone, 2011 m. rugsėjo mėn.media.lrytas.lt

JAV viceprezidentas Joe Bidenas susitinka su Lietuvos delegacija

JAV viceprezidentas Joe Bidenas ir Lietuvos delegacija, vadovaujama Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus, Baltuosiuose rūmuose, 2014 m. spalio 11 d.L. Segers nuotrauka

Susitikimas JAV Atstovų rūmuose

Ambasadorius Renatas Norkus, senatorius Richard Durbin, prof. Vytautas Landsbergis, JAV Atstovų rūmų pirmininkė Nancy Pelosi, Lietuvos ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis ir Delfi.lt vyr. redaktorė Monika Garbačiauskaitė Atstovų rūmuose, vizito JAV metu, 2014 m. spalio 11 d.L. Segers nuotrauka

Prezidentė Dalia Grybauskaitė su JAV prezidentu Baracku Obama

Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės vizito Branduolinio saugumo viršūnių susitikime Vašingtone metu Lietuvos vadovė dalyvavo JAV prezidento Baracko Obamos surengtoje dalykinėje vakarienėje. Vašingtonas, 2016 m. balandžio 1 d.

ELTA

JAV viceprezidentas Joe Bidenas Rygoje

JAV viceprezidento Joe Bideno vizito Rygoje metu pasakyta kalba Latvijos nacionalinėje bibliotekoje, 2016 rugpjūčio 23 d.: „Lygiai prieš septyniasdešimt septynerius metus ... pasitelkus manipuliacijas, siekta  atimti [jūsų] Dievo duotas teises. Po penkiasdešimties metų stovėdami kartu, jūs atkovojote šią dieną. Rugpjūčio 23-oji nebebus išdavystės ir nešlovės diena. Tai bus diena, kai jūs parodėte pasauliui Baltijos kelią. Man, tuometiniam JAV Senato nariui, dviejų milijonų susikibusių žmonių vaizdas paliko neišdildomą įspūdį. Pasaulis pamatė amžiną, nepajudinamą Baltijos žmonių dvasią.“

15min.lt

Prezidentė Dalia Grybauskaitė Vašingtone

Prezidentė Dalia Grybauskaitė vizito Vašingtone metu su JAV prezidentu Donaldu Trumpu spaudos konferencijoje, kurioje taip pat dalyvavo Estijos prezidentė Kersti Kaljulaid ir Latvijos prezidentas Raimonds Vejonis, 2018 m. balandžio 3 d.R.Dačkus, LR Prezidento kanceliarija

Lietuvos Prezidentas Gitanas Nausėda Niujorke

Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos vizito Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje metu Lietuvos vadovas dalyvavo JAV Prezidento Donaldo Trumpo organizuotame priėmime. Nuotraukoje Lietuvos ir JAV valstybių vadovai su pirmosiomis poniomis – Diana Nausėdiene ir Melania Trump. Niujorkas, 2019 m. rugsėjo 25 d.

LR Prezidento kanceliarija

Lietuvos užsienio reikalų ministras su JAV valstybės sekretoriumi

LR užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius ir JAV valstybės sekretorius Mike Pompeo NATO Vadovų susitikimo Londone metu, 2019 m. gruodžio 4–5 d. (Scanpix / AP)

Scanpix / AP

Įteikus skiriamuosius raštus

Ambasadorius Robertas S. Gilchristas įteikė skiriamuosius raštus Lietuvos Respublikos prezidentui Gitanui Nausėdai ir pradėjo oficialiai eiti JAV diplomatinės misijos Lietuvoje vadovo pareigas. Vilnius, 2020 m. vasario 4 d.

LR Prezidento kanceliarija

Susitikimas su JAV valstybės sekretoriumi A. Blinkenu

JAV valstybės sekretorius A. Blinkenas Briuselyje susitinka su Estijos užsienio reikalų ministre Eva-Maria Liimets, Latvijos užsienio reikalų ministru Edgars Rinkēvičs ir Lietuvos užsienio reikalų ministru Gabrieliumi Landsbergiu, 2021 m. kovo 24 d.

JAV valstybės departamentas